ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยประเภท Proceeding