คำสืบค้น
 ชื่องานวิจัย
 ผู้วิจัยหลัก
 ผู้วิจัยร่วม
 ปีที่ทำวิจัย
 
 ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย
1 ชื่อผลงานวิจัย TH : อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
ชื่อผลงานวิจัย EN : The Obstacles and Factors that Affect the Successful Operation of Khao Yoi Agricultural Cooperative Limited: Research to Create Grounded Theory

ชื่อการประชุมวิชาการ TH : การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ : 3
ปี : 2557
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพลส
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเทศ : ไทย
เลขหน้า : 1399-1412
รศ.ดร. ประสพชัย พสุนนท์,จิรวรรณ ดีวงษา,สุนันทา ไพราม
2 ชื่อผลงานวิจัย TH : อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
ชื่อผลงานวิจัย EN : The Obstacles and Factors that Affect the Successful Operation of Don-Khun-Huai Agricultural Cooperative Limited: Research to Create Grounded Theory

ชื่อการประชุมวิชาการ TH : การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ : 3
ปี : 2557
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพลส
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเทศ : ไทย
เลขหน้า : 1413-1424
รศ.ดร. ประสพชัย พสุนนท์,ทัศนีย์ มีลาภ,สุธินี ทวีกลาง
3 ชื่อผลงานวิจัย TH : อุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
ชื่อผลงานวิจัย EN : The Obstacles and Factors that Affect the Successful Operation of Ban-Lat Agricultural Cooperative Limited: Research to Create Grounded Theory

ชื่อการประชุมวิชาการ TH : การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ : 3
ปี : 2557
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพลส
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเทศ : ไทย
เลขหน้า : 1425-1436
รศ.ดร. ประสพชัย พสุนนท์,พรฑิชา บุญนันท์,สุกัญญา วิริยะอัครวงศ์