คำสืบค้น
 ชื่องานวิจัย
 ผู้วิจัยหลัก
 ผู้วิจัยร่วม
 ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
 
 แสดงทั้งหมด
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัย
1 [2564] :: TH : A STUDY OF CUSTOMERS SATISFACTION ON HOTEL SERVICES OF WORA BURA HUA HIN RESORT AND SPA
                EN : A STUDY OF CUSTOMERS SATISFACTION ON HOTEL SERVICES OF WORA BURA HUA HIN RESORT AND SPA

สาขาวิชา : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุธรรม รัตนโชติ
Ajchara Chairit
2 [2563] :: TH : การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสินทรัพย์ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธิดาทิพย์ ปานโรจน์
อินทร์อิสระ แกล้วกล้า
3 [2563] :: TH : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หมอนรองคอจากกาบกล้วย
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีระวัฒน์ จันทึก
ศรสวรรค์ บุญสูงเนิน
4 [2563] :: TH : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเพื่อสัตว์เลี้ยง จากภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีระวัฒน์ จันทึก
อรุณนภัส แก่นสม
5 [2563] :: TH : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากฐานชีวภาพกระดาษกาบกล้วยนํ้าว้าแบบบาง
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีระวัฒน์ จันทึก
วรโชติ ชื่นอู่ทรัพย์
6 [2563] :: TH : การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันของธุรกิจขนส่งอาหารของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : อริสสา สะอาดนัก
พรพรรณ ตันเจริญ
7 [2563] :: TH : การศึกษาถึงกลยุทธ์การเติบโตของแบรนด์เครื่องสำอางค์ Jovina Cosmetics ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ
ปัณชญา นุชกาเนิด
8 [2563] :: TH : การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา :
9 [2563] :: TH : การเตรียมความพร้อมและปัจจัยสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (WFH) และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ
ภัทรพงศ์ ไตรสรณกุลชัย
10 [2563] :: TH : การโฆษณาผ่านสื่อYouTubeกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Cosmetics ของคนรุ่นใหม่(Gen Z)
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา :